Da biste imali mogućnost da učestvujete u
Web Panelima, potrebno je da se ulogujete u Vaš nalog

Logovanje     Otvaranje novog naloga

Pravila privatnosti

Uslovi korišćenja internet stranice

Pre svega molimo vas da pažljivo pročitate pravila i Uslove korišćenja internet stranice.

Korišćenjem bilo kod dela WebPanela Ninamedia Research, automatski prihvatate sva pravila i uslove korišćenja.

Korišćenjem ovog sajta smatra se da korisnik WebPanela Ninamedia Research potvrđuje da je pročitao, razumeo i saglasio se sa uslovima poslovanja internet stranice, kao i sa Uslovima korišćenja internet stranice i svim važećim zakonima i propisima koji uređuju sajt.

Molimo vas da pregledate Uslove korišćenja pre korišćenja ovog sajta.

Korišćenjem WebPanela Ninamedia Research smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Izjavom o poverljivosti podataka / Zaštitom prava / Prelaznim i završnim odredbama

Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.

Svakim daljim korišćenjem ove internet stranice nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Ninamedia Research zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja ukloni ili izmeni sadržaj na sajtu iz kog razloga se preporučuje korisnicima da ažurno prate uslove korišćenja.

Korisnik ne sme ni na koji način menjati ili zloupotrebiti sadržaj internet stranice.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici su vlasništvo Ninamedia Research pa se ne smeju bez prethodnog pismenog odobrenja koristiti, kopirati ili zloupotrebiti.

Poverljivost podataka

Izjava o poverljivosti podataka odnosi se na podatke koji se prikupljaju korišćenjem WebPanela Ninamedia Research, a koji se beleže i arhiviraju u bazama podataka Ninamedia Research.

Registracijom korisničkog naloga član dozvolja da Ninamedia Research ubuduće koristi njegove podatke.

Lični podaci koje članovi unesu pri registraciji na Web Panele, biće korišćeni isključivo za odabir članova koji mogu biti uključeni u istraživanja,  sa ciljem kreiranja uzorka koji predstavlja online populaciju u Srbiji, odnosno za kontakt članova radi dostavljanja vaučera ili poziva za učešće u anketi.

Podaci koje unesete u registracioni upitnik su zaštićeni i Ninamedia Research se obavezuje da ih neće proslediti trećem licu. Analiza odgovora se radi zbirno, lični podaci o ispitanicima se isključuju i na taj način se obezbeđuje anonimnost svih članova.  Ninamedia Research zadržava pravo da u prikazu rezultata navede podatak o socio-demografskim karakteristikama (pol, starost, obrazovanje, radni status, visina ličnih mesečnih primanja, tip naselja i region) ukupnog uzorka ispitanika koji su učestvovali u istraživanju.

U slučaju prekida članstva, Ninamedia Research doo briše podatke o članu Web Panela u roku od 30 dana.

Zaštita prava

Ninamedia Research će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja, i to: na obrazložen zahtev (potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom) ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan; nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa poslovnom politikom Ninamedia Research, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

Ninamedia Research ima isključiva autorska prava na svojoj Internet stranici, i drugim pratećim elementima, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Ninamedia Research, smatraće se povredom autorskog prava, te će Ninamedia Research u tom slučaju biti ovlašćena da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristila.

Ninamedia Research internet stranica sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet stranici Ninamedia Research

Ninamedia Research ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

Prelazne i završne odredbe

Ninamedia Research ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene ili dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji. Objavljivanjem izmena ili dopuna Uslova korišćenja na Internet stranici, te nastavkom korišćenja stranice Ninamedia Research od strane korisnika sajta, smatra se da su korisnici sajta upoznati i saglasni sa izmenama ili dopunama. Ako korisnik sajta nije saglasan sa izmenama i dopunama, ima pravo da ukloni svoj korisnički nalog.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije. Na sve sporove do kojih može doći između Ninamedia Research i korisnika sajta u vezi sa korišćenjem Internet stranice i drugih sadržaja, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Novom Sadu.

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici Ninamedia Research i započinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji je stupio na snagu 25. maja 2018. godine i koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Usvajanjem GDPR-a stvoren je jedinstven pravni instrument sa direktnom primenom u svih 28 država članica ali i šire, zamenjujući sve različite načine na koje se implementirala prethodna Direktiva. Pored ovoga, GDPR uzima u obzir i nove tehnologije koje nisu obuhvaćene Direktivom kao što su Big Data, mobilne aplikacije, društvene mreže, itd.

GDPR propisuje brojne obaveze za kompanije i druga lica koja rukuju podacima o ličnosti. Najvažnija načela obrade podataka o ličnosti moraju se poštovati prilikom svakog dodira sa podacima o ličnosti. Ona propisuju da se podaci mogu obrađivati samo u skladu sa zakonom, da se to može raditi samo u predviđene i dozvoljene svrhe, da se mora obezbediti tačnosti i sigurnost podataka, da se prikuplja minum potrebnih podataka te da se isti moraju uništiti ili depersonalizovati nakon što je ostvarena njihova svrha.

Kao takva, zaštita ličnih podataka je uvek bila glavni prioritet za Ninamedia Research. Ninamedia Research je preduzela niz koraka kako bi na najadekvatniji način obezbedila zaštitu ličnih podataka. U tom smislu Ninamedia Research između ostalog ističe da poseduje sertifikat ISO 27001 koji omogućava bezbednost informacija i kodeks ESOMARA čiji je ujedno i član, svetske istraživačke organizacije, čiije principe sledi i koji podrazumevaju anonimnost podataka i korišćenje svih informacija samo u statističke svrhe i svrhe kontrola rada anketara na terenu. Takođe, Ninamedia Research ima ugovore sa zaposlenima koji sadrže obavezu zaposlenih oko čuvanja poslovnih tajni što je deo i sertifikacije standarda ISO 27001. Nadalje, Ninamedia Research je pružila svim zaposlenima opširno znanje o zaštiti podataka i primeni zaštite podataka. Sa klijentima koji obezbeđuju liste uzoraka potpisuju se posebni ugovori o poverljivosti. Dakle, Ninamedia Research je preduzela mnoge akcije u skladu sa GDPR-om koje će na najadekvatniji način obezbediti zaštitu ličnih podataka naših klijenata.